Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Rozumiem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPKIBICA24.pl

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Definicje:

 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Joannę Jerenkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HBM Tuning Center Marcin Jach z siedzibą w Kielcach przy ul. Warszawskiej 312a, 25-414 Kielce, posługującą się numerem NIP 657-212-69-17, numerem REGON 290923062, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres e-mail: info@sklepkibica24.pl, nr tel. 413 000 000

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

 

II. CENA

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym.

 

III. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego. 
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedającemu ceny za Towar, wraz z ewentualną ceną za dostawę Towaru, jeżeli Kupujący wybierze w Zamówieniu opcję dostawy. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.

 

IV. PŁATNOŚĆ

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.
 2. Sprzedający wysyła na adres email wskazany przez Kupującego fakturę w rozumieniu art. 2 ust 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym jeśli Kupujący będzie chciał otrzymać fakturę w formie papierowej zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na etapie składania Zamówienia.

 

V. ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

 

1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

 DOSTAWA

1. Osobiście przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień składanych w obrębie miasta Kielce)

2.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

VI. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu (10) dni od dnia wydania Towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres Kontakt z nami info@sklepkibica24.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego.

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 2. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Obowiązkowo jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie. Należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Konsumenta zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego  – niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej, (nie dotyczy płatności kartą przez Internet).
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:           

a)     Produktów które zostały uszkodzone:

b)    Opakowanie Produktu zostało zniszczone bądź Kupujący nie posiada oryginalnego opakowania.

VII. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje Towaru zgłoszone przez Kupującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zm.) w zakresie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rozpatruje Sprzedający.
 2. Reklamacje Kupującego zgłoszone na podstawie gwarancji jakości należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant. Warunki gwarancji określa informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
 3. Towar, będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usług kurierskie lub pocztowe na koszt kupującego, chyba że strony Umowy Sprzedaży ustalą inaczej.
 4. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji do rozpatrzenia.
 5. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 6. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi trzydzieści (30) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 7. Postanowienia pkt. 6 powyżej, nie mają zastosowania do reklamacji Towarów zgłaszanych z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zgłaszanych przez Kupującego będącego Konsumentem. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do wskazanego w reklamacji żądania Konsumenta w terminie czternastu (14) dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 8. Gwarancja jakości nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w przypadku Umów Sprzedaży zawartych przez Konsumentów), albo rękojmi za wady (w przypadku innych Kupujących).
 9. Zakres, strukturę i warunki wykonywania przez Konsumenta uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową określają przepisy ustawy powołanej w pkt. 1 powyżej.
 10. Zakres, strukturę oraz warunki wykonywania przez Kupującego, który zawierając odnośną Umowę Sprzedaży nie występował jako Konsument, uprawnień służących mu z tytułu rękojmi za wady określają przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego.
 12. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wypełnił formularz reklamacji dostępny na podstronie „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (jest to warunek konieczny do rozpatrywania reklamacji). Kupujący może także złożyć reklamację bezpośrednio u gwaranta lub u Sprzedającego.
 13. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.
 14. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.
 15. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie. Treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, jak również Polityki Prywatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Usług.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.
 3. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 4. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w Sklepie Internetowym.

2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia:

(a) okoliczności Siły Wyższej,

(b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

(c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty. Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

3. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

Regulamin SklepuKibica24 obowiązuje od dnia 30-04-2016 zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 grudnia 2014 r.